Privaatsustingimused

AS Estiko (edaspidi Estiko) on juriidiline isik registrikoodiga 10000356 ja juriidilise aadressiga Turu 2 ruum 603, 51004 Tartu.

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad Estiko klientide, veebilehe külastajate ja digitaalteenuste kasutajate isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Estiko poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad privaatsustingimused on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Estiko kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb. Privaatsustingimusi kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida võib kasutada isikute tuvastamiseks ning mida Estiko kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, oma õiguste kaitsel kui ka turunduslikel eesmärkidel. Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne ja peale kliendisuhet või muud lepingulist suhet. Samuti saame andmeid muudelt usaldusväärsetelt osapooltelt ning avalikest registritest.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Estiko kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Estiko ei levita, edasta, muuda ega kasuta mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb kehtivast seadusandlusest.

Isiku õigused

Isikul on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Estiko tema kohta on kogunud ja nõuda oma isikuandmete muutmist.

Isik, kes soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil estiko@estiko.ee või kirjalikult aadressil Turu 2-603, Tartu 51004.

Isikul on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Estikole aadressil estiko@estiko.ee kirjalikus vormis ja isiku poolt allkirjastatult.

Isikul on õigus esitada Estiko andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Estikole teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs isikuandmetele on ainult Estiko vastavatel töötajatel ning selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Estiko teenuseid (nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmeid võidakse avaldada seaduses võimaldatud määral ka teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele klienditeeninduse haldamise eesmärgil ja muudel klienditeenindusega seotud küsimustes, kuid vajadusel ka riskijuhtimise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine grupisiseselt on piiratud vajaliku hulga inimestega ning tundlikke andmete avalikustamine on keelatud.

Andmeid võidakse avaldada põhjendatud vajadusel ametivõimudele.

Isikuandmete säilitamine

Estiko säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Estiko õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Estiko kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Estiko ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste muutmine

Estikole oma andmeid edastades või Estiko veebilehte kasutama asudes on isik tutvunud Estiko isikuandmete töötlemise privaatsustingimustega ja nendega nõustunud. Estiko jätab endale õiguse käesolevaid privaatsustingimusi muuta. Vastav teade postitatakse Estiko kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise privaatsustingimused on alati kättesaadavad Estiko veebilehel https://www.estiko.ee.

Kõikide isikuandmete töötlemise privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Estiko poole e-posti aadressil estiko@estiko.ee või aadressil Turu 2-603, Tartu 51004.